Kartlegging og inntak

Rett og plikt til norskopplæring

GIV får melding fra bosettingskommunen om de som er innvilget rett til gratis norskopplæring etter bestemmelsene i Integreringsloven, kap. 6 (se også generell informasjon). GIV sender innkalling til en samtale der vi sammen med deltakeren kartlegger blant annet tidligere skolegang, arbeidserfaring, norskkunnskaper og evt. andre språkkunnskaper. I samtalen fastsettes norskmål og aktuell periode ihht. loven. Det er viktig at deltakeren møter til samtalen, og at h*n har med seg gyldig legitimasjon. Deltakeren kan som hovedregel starte i en norskkgruppe første mandag i påfølgende måned.

Det vanlige er at deltakeren begynner i Startgruppen. Deltakeren fortsetter i gruppe tilpasset sitt nivå når h*n er klar for det.

Hvis deltakeren allerede har lært noe norsk, hender det også at deltakeren kommer direkte inn i en norskkgruppe tilpasset kunnskapsnivået sitt.

Betalingsdeltakere (f.eks. arbeidsinnvandrere og studenter)

Deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring må kontakte GIV for å avtale tid for en kartleggingssamtale (se over). Disse deltakerne må selv betale for undervisningen, kontakt oss på giv@giv.no for opplysninger om pris. Betalingsdeltakerne følger ellers de samme rutinene som rett og plikt-deltakerne, se over.

GIV tilbyr også nettbasert norskundervisning med oppfølging av lærer, kontakt oss på giv@giv.no.