PERSONVERNERKLÆRING FOR GIV IKS

GIV IKS mottar og innhenter opplysninger om våre deltakere for å kunne gi riktige tjenester på vegne av våre eierkommuner.

Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter de har etter Personopplysningsloven.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger ved GIV IKS.

GIV IKS er et voksenopplæringssenter som eies av kommunene Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Grue samt Hedmark Fylkeskommune. Senteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og drifter introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I tillegg tilbyr GIV IKS Grunnskole for voksne. Senteret har eksamensrett på grunnskolenivå og gjennomfører skriftlig og muntlig eksamen for avgangselevene.
GIV arrangerer nasjonale prøver i norsk samt samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven.

Vi mottar og henter inn personopplysninger om våre deltakere fra våre eierkommuner, staten og fra deltakerne selv. Vi har ansvaret for deler av rapporteringen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Vi overfører data om deltakelse og resultater ihht. Introduksjonsloven.
Det er nødvendig å ha tilgang til personopplysninger for å kunne gi riktige tjenester. Opplysninger som vi henter inn, skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.
Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar GIV IKS fra taushetsplikten eller hvis deltaker samtykker.

De ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenestlig behov. Kun ansatte som trenger opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid, skal ha tilgang til opplysningene.
Opplysningene skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes etter bruk.

GIV IKS har rutiner og internkontroll for behandling, sikring, sletting og makulering av personopplysninger etter Personopplysningsloven § 14. Personopplysningene blir behandlet i vårt saksbehandlingssystem som har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemet er tilgangsstyrt.

Behandlingsansvarlig

GIV IKS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter etter Personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om GIV IKS sin behandling av opplysninger etter Personopplysningsloven § 18. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg.
Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet etter Personopplysningsloven § 27 og § 28. Slike krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Behandling av personopplysninger på vår hjemmeside giv.no og på vår Facebookside GIV IKS

giv.no : Kun de av våre ansatte som har gitt sitt samtykke har bilde og navn på vår hjemmeside. Når det publiseres artikler og bilder med navn og/eller bilde av deltakere, er samtykke innhentet før publisering. Den enkelte deltaker kan når som helst kreve at navn og/eller bilde slettes fra giv.no. Det blir ikke publisert andre personopplysninger på giv.no.

Facebooksiden GIV IKS : Når det publiseres artikler og bilder med navn og/eller bilde av ansatte og deltakere, er samtykke innhentet før publisering. Den enkelte person kan når som helst kreve at navn og/eller bilde slettes fra GIV IKS. Det blir ikke publisert andre personopplysninger på GIV IKS.

Informasjonskapsler

www.giv.no bruker informasjonskapsler («cookies»).
Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Informasjonskapsler («cookies») brukes til å holde rede på hvordan du navigerer på nettstedet. De inneholder ikke personopplysninger.

Informasjonskapsler brukes til å ta vare på foretrukne innstillinger for skriftstørrelse og kontrast. De inneholder ikke personopplysninger, men de holder seg fra økt til økt.

Vi bruker Google Analytics til å vurdere og forbedre nettstedet vårt ved å telle hvordan det brukes. Informasjonskapsler inneholder generell informasjon om nettleser, språk, verdensdel og hvilken nettside du kom fra.

Vi registrerer:

  • hvilken side du ser på
  • dato og tid
  • hvilken nettleser du bruker og versjon
  • din maskins internettadresse (ip-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på giv.no.

Generelt om sikker bruk av e-post hos GIV IKS

Vi behandler e-post på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og Offentlighetslovens regler.

Henvendelser via e-post kan inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, eksempelvis personnummer eller DUF-nummer, jf. Personopplysningsloven § 2 nr. 1).

Send ikke sensitiv informasjon, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. Personopplysningsloven § 2 nr. 8.

Spørsmål om utlevering av personopplysninger vil ikke bli besvart per e-post.
Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig saksbehandling, kan GIV IKS gi avsender beskjed om at henvendelsen må sendes i ordinær post eller gis ved personlig fremmøte.

Borgernes nye rettigheter

Vi tar ditt personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte i samsvar med den nye personvernforordningen. Opplysningene vil bli lagret i database og vil ikke bli delt med andre.

Kontakt

Har du spørsmål om hvordan GIV IKS håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte oss på e-post, giv@giv.no, eller på tlf. 62 88 22 00.

Alle henvendelser vil bli besvart så raskt vi kan, og senest innen 30 dager.